747 N Main Street, Beaver Dam KY 42320. 270-274-0003